UNIVERSITIES IN ZHEJIANG
Name of the University Website
Zhejiang University www.zju.edu.cn/english
Ningbo University www.nbu.edu.cn/english
Zhejiang University of Technology www2.zjut.edu.cn/zjut/xyw/ENNEW/index.htm
Zhejiang Normal University www.zjnu.edu.cn/eng
Hangzhou Dianzi University www.hdu.edu.cn/english
Zhejiang University of Science and Technology www.zust.edu.cn/english
Zhejiang Ocean University 61.153.216.111/zjouenglish
Shaoxing University english.usx.edu.cn
Hangzhou University of Commerce www.hangzhou.com.cn/20030101/ca247886.htm‎
TaiZhou University www.tzc.edu.cn/English_Version/Englishindex.html
Zhejiang Wanli University en.zwu.edu.cn/english/about.asp?Lclass=B‎
Ningbo Applied Science University english.nbut.cn/about/?21.html‎
Wenzhou University en.wzu.edu.cn