UNIVERSITIES IN JIANGXI
Name of the University Website
Nanchang University www.nanchanguniversity.com
East China Jiaotong University www.ecjtu.jx.cn
Jiangxi Agricultural University www.jxau.edu.cn
Jiangxi Normal University www.jxnu.edu.cn
Jiangxi University of Finance and Economics english.jxufe.edu.cn
Yichun University www.ycu.jx.cn